Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark

Databeskyttelseserklæring

A. Generelle oplysninger

1. Ansvarlig for databehandling og kontaktdata

Den ansvarshavende for disse internetsider er

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen

Yderligere oplysninger om vores virksomhed fremgår af vores kolofon.

Databeskyttelsesansvarlige:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG er det fælles kontaktsted for datasubjekterne og er ansvarlig for oplysningspligterne iht GDPR, artikel 13 og 14, samt analyse af databeskyttelsens følger iht. GDPR, artikel 24, 32.

2. Erklæring vedrørende fælles ansvar

REMONDIS SE & Co. KG samt deres datterselskaber og associerede selskaber udøver på mange områder et fælles .ansvar iht.GDPR, § 26. Serviceydelserne og leverancer tilvejebringes som regel af datterselskaberne i vores koncern, der hert9l har adgang til den centrale databehandling i vores koncern. Det fælles ansvar omfatter især følgende områder:

 • Kundedatabaser
 • Ansøgningsstyring og recruiting

Inden for rammerne af det samlede ansvar har REMONDIS SE & CO KG samt deres datterselskaber og associerede selskaber aftalt, hvem af dem der varetager hvilke datasikkerhedsretslige pligter (især oplysningspligter iht GDPR, art 13, 14). Inden for rammerne af det fælles ansvar er REMONDIS SE & Co. KG samt det pågældende datterselskab i fælleskab forpligtet til at gøre de nødvendige oplysninger iht. GDPR, artikel 13, 14 tilgængelig. Virksomhederne forsyner de forespurgte virksomheder med de nødvendige oplysninger fra deres arbejdsområde. Virksomhederne informerer hinanden omgående om de juridiske positioner, de pågældende gør gældende og stiller hinanden alle nødvendige oplysninger til rådighed for besvarelse af ansøgningen om oplysninger. Datasikkerhedsrettigheder kan gøres gældende over for alle involverede virksomheder.
Desuden kan der ved nogle behandlingsformer opstå en gensidig ansvarlighed af REMONDIS-selskaber indbyrdes eller over for tredje personer. Vi kommer ind på disse inden for rammerne af den pågældende behandling (del B).

3. Datakategorier, formål og retsgrundlag af databehandlingen

Vi forarbejder dine personlige oplysninger i henhold til forskrifterne i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske databeskyttelseslovgivning (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) samt alle øvrige relevante retsforskrifter. Indsamling og behandling af data retter sig efter den ydelse eller oplysning du har valgt.

Generelt indhenter vi følgende oplysninger:

 • Efternavn, fornavn, tiltale
 • E-mailadresse
 • Kommunikationsdata (IP-adresse, apparatinformationer)
 • Brugsdata (besøgte websider, adgangstider, interesse i indhold)
 • Adresse
 • Telefonnummer

De specifikke dataindsamlinger og behandlinger fremgår af de enkelte behandlinger (del B) og de pågældende bestemmelser i vores aftaledokumenter.

4. Datamodtager

Vi videregiver dine personlige oplysninger kun i følgende tilfælde til tredje pesoner:

 • Videregivelsen sker for at opfylde en lovforskrift, der forpligter os at videregive dataene.
 • Vi videregiver data til eksterne virksomheder, der forarbejder dem på vores foranledning, eller som arbejder efter vores ordre (dette omfatter f.eks. kurer- og logistikvirksomheder, callcentre, eksterne datacentre, EDB- og It-applikationer, administration af websteder, revisortjenester, pengeinstitutter, databortskaffelse etc.)
 • Overførsel af data til tredje personer sker på baggrund af dit samtykke
 • Vi overfører date for at afvikle et kontraktforhold med dig iht GDPR, art 6, stk. 1 s. 1 lit b (f.eks. til et koncernselskab (sml. nr. 2) eller en underleverandør eller en logistikvirksomhed).

5. Sletning af data og opbevaringstidsrum

Generelt forarbejder og gemmer vi dine data kun for tiden af vores forretningsforbindelse inklusive indgåelse og afvikling af aftalen samt de lovmæssige opbevaringsfrister.

Er dataene ikke længere nødvendige for at kunne opfylde pligterne iht. kontrakten eller lovgivningen, slettes disse data regelmæssigt, medmindre deres - tidsbegrænsede - fortsatte behandling er nødvendig for at opfylde de ovenstående formål pga. en overvejende berettiget interesse.

Såfremt enkelte behandlinger af personlige oplysninger kræver andre sletningstidsrum, nævnes disse ved beskrivelse af de enkelte behandlinger under punkt. B.

6. Behandling af dine data i et tredjeland

En dataoverførsel til steder i tredjelande (lande uden for hhv. den Europæiske Union (EU) og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) finder kun sted, hvis dette er nødvendigt til at udføre en ordre/aftale fra eller med dig, der er foreskrevet ved log (f.eks. skatteretslige angivelsespligter), der foreligger rimelige datasikkerhedsniveauer eller du har givet os lov til det.

Behandlingen af dine data i et tredjeland kan også foregå i forbindelse med serviceyderes mellemkomst inden for ordrebearbejdningens rammer. Såfremt der for det pågældende land ikke foreligger en afgørelse fra Eu-kommissionens side vedrørende et rimeligt databeskyttelsesniveau, sikrer vi ved indgåelse af tilsvarende aftaler, at dine rettigheder og friheder beskyttes og garanteres i rimelig omfang. Detaljerede oplysninger herom fremgår at behandlingens detaljerede beskrivelse under pkt. B.

Oplysninger om de egnede eller rimelige garantier og om muligheden for at modtage en kopi fra dig, kan efter forespørgsel rekvireres hos den datasikkerhedsansvarlige.

7. Dine rettigheder som datasubjekt

På forespørgsel vil vi give dig skriftligt eller elektronisk oplysning om, om der er gemt data til din person og i givet fald hvilke hos os (art. 15, GDPR), samt behandle dine ansøgninger vedrørende sletning (art. 17, GDPR), rettelse (art. 16, GDPR), begrænsning af behandlingen (art. 18, GDPR) samt overførsel (art. 20, GDPR) af dine personrelaterede data og gennemføre disse, hvis forudsætningerne foreligger.

Henvend dig i den forbindelse til:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Såfremt du er af den opfattelse, at behandling af dine personlige oplysninger strider mod loven, kan du klage hos en tilsynsmyndighed (GDPR, artikel 77). En liste over datasikkerhedansvarlige samt deres kontaktdata fremgår af nedenstående link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

8. Meddelelse om retten til indsigelse

Såfremt behandlingen af dine personlige oplysninger sker på grundlag af GDPR, artikel 6, stk. 1 s 1 lit f (databehandling pga. en interesseafvejning) eller GDPR, artikel 6, stk. 1, s 1, lit e (databehandling i offentlig interesse), er du altid berettiget til at fremsætte indsigelser mod behandlingen.

Vi forarbejder de personlige oplysninger i så fald aldrig til direkte markedsføringsformål eller en profiling, der står i forbindelse med disse, og derudover ikke til andre formål, medmindre vi kan dokumentere bindende, beskyttelsesværdige interesser i behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen tjener en håndhævelse, udøvelse eller et forsvar af retskrav. I så fald skal du fremsætte grunde for din indsigelse, der ligger i din specifikke situation.

Din indsigelse bør, hvis muligt, stiles til følgende kontaktadresse:

datenschutz@remondis.de

Det samme gælder, hvis du har givet til tilladelse til indsamling og behandling af personlige oplysninger, og du vil tilbagekalde den. En sådan tilladelse kan altid tilbagekaldes med fremtidig virkning via e-mal eller brev.

B. Databehandling i detaljer

1. Protokolleringer

Når websitet bruges, gemmes bestemte forbindelsesdata og data,din internetbrowser stiller til rådighed, midlertidigt. Der registreres følgende data til brugen af internetsiden:

 • den kaldende computers IP-adresse
 • den kaldende computers styresystem
 • den kaldende computeres browserversion
 • den kaldte fils navn
 • dato og klokkeslæt for kaldet
 • overført datamængde
 • henvisende URL
 • forbindelsesregistrering

Dataindsamling og behandling af logfil-oplysninger foretages på grundlag af vores berettigede interesse og med det formål at sikre vores online-udbud. Logfile-informationerne gemmes anonymiseret efter at sessionen er afsluttet.

2. Kontaktformular/bestilling af informationer

Med henblik på kommunikationen med kunder og interesserede tilbyder vi på vores internetside en kontaktformular, som du kan anvende til at rekvirere informationer om vores produkter eller optage kontakt generelt. Ud over de frivillige oplysninger og indholdet af din meddelelse forlanger vi, at du giver følgende oplysninger:

tiltaleform
efternavn
fornavn
e-mailadresse

Vi har brug for disse oplysninger for at behandle din forespørgsel, for at tiltale dig korrekt og for at tilstille dig et svar. Forespørgsler, som indgår via kontaktformularen, gemmes som e-mail og kontrolleres regelmæssigt for, om data kan slettes. Hvis data ikke mere er nødvendige i forbindelse med et kunde- eller interessentforhold, eller overvejer en modstående interesse hos kunden, vil vi slette de pågældende data senest efter 180 dage, såfremt ingen lovbestemte opbevaringspligter er i modstrid med dette. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f), GDPR. For så vidt optagelsen af kontakt sker for at indlede kontraktlige forhold, er retsgrundlaget art. 6, stk.1, litra b), GDPR.

3. Matomo

Vi anvender en version af Matomo på vores websider, der er er implementeret på vores egne servere. Her drejer det sig om Open Source-analysesoftware til formål for statistisk analyse af brugeradgang. Ved hjælp af denne analyse vil vi især gerne spore, hvilke af vores sider der hentes ofte, men dog ikke spore, hvem de hentes af. Implementeringen af Matomo på vores server benytter ingen cookies. Vi gemmer udelukkende anonymiserede brugerdata til indsamling af generelle statistiske værdier, uden at analysere brugeradfærden i udstrakt grad. Da data indsamles anonymiseret, er en omfattende analyse af brugeradfærden heller ikke mulig. IP-adressen, der formidles ved login på serveren anonymiseres før fremsendelsen til Matomo-installationen på vores server og erstattes af en tilfældig IP-adresse. En sporing af IP-adressen ved hjælp af de anonymiserede data er ikke mulig, da tidsmæssige poster randomiseres med Matomo-installationen.

Formålet med behandlingen er den statistiske analyse af brugernes adfærd for at optimere vores websteders funktion. Vores berettigede interesse ligger i forbedring af vires webudbud.

Retsgrundlaget for brugen af Matomo er GDPR, artikel 6, stk. 1, nr.1, lit. f.

C. Oversigt Cookies

Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din harddisk. Vi anvender også såkaldte session-cookies. De er beregnet til at etablere en entydig forbindelse mellem dig og vores internettilstedeværelse. Til det formål gemmes der kun et tilfældigt tal. Session-cookien fjernes automatisk, når browseren lukkes.

Hvis du ikke vil tillade cookies på din computer (eller en anden enhed), kan du deaktivere dem i din internetbrowser. Det kan dog indskrænke websitets brugervenlighed og funktioner. Retsgrundlaget for databehandlingen med cookies med funktionen af internetsiden som formål er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Vores website bruger følgende cookies:

1. Fe_typo_user
Session-cookie til Typo3-brugeradministrationen
Denne cookie er kun relevant for webadministratorerne. Der behandles ingen personrelaterede data.

2. PHPSESSID
Session-cookie for funktionen af et PHP-website
Den muliggør genkendelse af din browser til diverse formål (for eksempel for at huske din sprogindstilling). Lagringstid: så længe browservinduet er åbent.

3. retinaSupport
Cookien husker, om din skærm har en tetina-opløsning.
Lagringstid: 4 uger

4. i18next
Session-cookie med animation på startsiden som formål. Der gemmes ingen personrelaterede data.

5. cookieconsent_status
Denne cookie oprettes, hvis man klikker på bekræftelseslinket i den generelle cookie-henvisning på websitet. Dermed husker applikationen, at henvisningen ikke skal vises igen på den næste side

Version fra 1.10.2021


 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen